STRUČNA PROCJENA

Usluga stručne procjene odobrava se djetetu s razvojnim rizikom, odstupanjem, teškoćama u razvoju ili osobi sa invaliditetom radi priznavanja prava na uslugu psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, organiziranog stanovanja ili smještaja.

Uslugu stručne procjene provodi stručni tim ustanove (logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog, kineziterapeut i radni terapeut) u svrhu priznavanja prava na usluge koje Centar provodi.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content