SMJEŠTAJ

Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati i obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti koje uključuju pojačanu njegu i brigu o zdravlju, prehranu, radnoterapijske aktivnosti, podrška i pomoć pri ostvarivanju prava i pri organiziranju i provođenju slobodnog vremena potijekom dana uz stručnu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire kao jedan od osnovnih ciljeva razvoja ustanove ima uspostavljanje usluge organiziranog stanovanje.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content