BORAVAK

Boravak je usluga kojima se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

U Centru za pružanje usluga u zajednici Mocire organiziran je poludnevni boravak za djecu sa višestrukim teškoćama koja nisu uključena u odgojno-obrazovni sustav te poludnevni i cjelodnevni boravak za odrasle osobe sa intelektualnim te intelektualnim i pridruženim teškoćama.

Poludnevni boravak traje od četiri do šest sati dnevno, a cjelodnevni od šest do deset sati dnevno. U sklopu boravka za odrasle pružaju se usluge: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o potrebama i izboru korisnika.

U boravku za odrasle radni instruktori u suradnji sa stručnima radnicima Centra rade na razvijanju radnih i kulturno-higijenskih navika korisnika, razvijanju sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanju primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanju uže i šire okoline, pomaganju u obavljanju svakodnevnih poslova, uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora boravka. Poseban je naglasak na radnim i rekreacijskim aktivnostima. Korisnici se u skladu sa interesima uključuju u radionice.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content