USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U CENTRU MOCIRE

KAKO DO UKLJUČIVANJA U PROGRAME USLUGA?

Pokretanje postupka za priznavanja prava na uslugu koju provodi Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire započinje

 • predajom zahtjeva za priznavanjem usluge roditelja/skrbnika ili korisnika u nadležnom Hrvatskom zavodu za socijalni rad (bivšem Centru za socijalnu skrb)
 • nadležni Zavod upućuje Centru uputnicu za stručnu procjenu
 • po zaprimljenoj uputnici Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire određuje slobodni termin i
  pisanim putem obavještava roditelja/skrbnika o terminu stručne procjene
 • po obavljenoj stručnoj procjeni mišljenja stručnih radnika sa prijedlogom usluge, trajanja i učestalosti
  upućuje se Zavodu koji upućuje uputnicu za priznatu uslugu Centru i roditelju/skrbniku sa datumom
  početka priznavanja usluge
 • stručni radnik Centra kontaktira roditelje/skrbnike radi dogovora oko početka usluga, pripreme i/ili
  rasporeda terapija
 • ukoliko je usluga trenutno popunjena brojem korisnika, korisnik se stavlja na listu čekanja
 • odluku o nastavku, promjeni ili prekidu usluge donosi stručni tim Centra nakon provedene evaluacije te o tome obavještava nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad te roditelja/skrbnik
 • zahtjev o promjeni i/ili prekidu usluge može podnijeti i roditelj/skrbnik te se ona proslijeđuje Hrvatskom
  zavodu za socijalni rad
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content