TERAPIJSKI POSTUPCI I AKTIVNOSTI KOJE
SE PROVODE U CENTRU MOCIRE

EDUKACIJSKA
REHABILITACIJA

Edukacijska rehabilitacija namijenjena je djeci s neurorizikom, uočenim razvojnim odstupanjima i utvrđenim teškoćama u razvoju. Edukacijski rehabilitator je stručnjak obrazovan za rad s djecom s neurorizikom, djecom i mladima s razvojnim odstupanjima, s kašnjenjem u razvoju i utvrđenim razvojnim teškoćama te s odraslim osobama s invaliditetom. To obuhvaća osobe s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, ADHD-om, poremećajima iz spektra autizma, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, višestrukim teškoćama i ostala stanja. Stručni edukacijsko-rehabilitacijski rad provodi se s ciljem unaprjeđenja i/ili zadržavanja funkcionalnih sposobnosti i razvoja individualnih potencijala na području spoznaje, ponašanja, komunikacije, kretanja, perceptivno-motoričkih sposobnosti, brige o sebi i samostalnosti.

LOGOPEDSKA
TERAPIJA

Logopedska terapija namijenjena je djeci s teškoćama u komunikacijskom i jezično-govornom području. Logoped je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije te poremećajima gutanja osoba svih životnih dobi.

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija je individualna ili grupna je terapija koja se obavlja pomoću gimnastičkih vježbi, prirodnih vrsta kretanja, sportskih igara, te je nužno da korisnik može slijediti verbalne upute i sudjelovati u grupnoj aktivnosti.

FIZIKALNA
TERAPIJA

Fizioterapija je individualna ili grupna terapija kojima se pomaže djetetu ili odrasloj osobi u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i/ili ozljeda. U rehabilitaciji djeteta s odstupanjima u (motoričkom) razvoju ili djece s teškoćama fizioterapijom se potiče djetetov neurofiziološki razvoj i ispravni obrasci kretnji.

PSIHOLOŠKA
PODRŠKA

Psiholog je stručnjak koji koristi stručne postupke utemeljene na načelima i spoznajama psihološke znanosti i prakse s krajnjim ciljem unapređivanja zdravlja i kvalitete života osoba koje koriste psihološke usluge, kao i društva u cjelini.

U Centru za pružanje usluga u zajednici Mocire psiholog, zajedno s ostalim stručnim radnicima, procjenjuje trenutni razvojni status djeteta i/ili status odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama na temelju kojeg provodi aktivnosti s ciljem daljnjeg poticanja razvoja. Usmjeren je na kognitivno i socio-emocionalno područje, poput pažnje i koncentracije, misaone fleksibilnosti, samoregulacije, samopoštovanja, samopouzdanja, anksioznosti i suočavanja sa stresom.

RADNA TERAPIJA

Radna terapija je zdravstvena djelatnost koja je u svom fokusu ima korisnika sa njegovim potrebama i mogućnostima svakodnevnog funkcioniranja. Primarni cilj radne terapije je omogućiti postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost), produktivnost (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, briga o drugima, rad) i slobodno vrijeme (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor).

SOCIJALNO
PEDAGOŠKA PODRŠKA

Socijalno pedagoška podrška uključuje: primarnu prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje i tretman za korisnike s rizikom za probleme ili s problemima u ponašanju i problemima socijalne integracije. Uloga socijalnog pedagoga je poticanje pozitivnog razvoja djece, stvaranje podržavajućeg i poticajnog okruženja za osobu uzimajući u obzir njihove potrebe te pružanje podrške djeci i obitelji u kriznim i tranzitnim razdobljima života.

USLUGA
SOCIJALNOG RADA

Rad socijalnog radnika temelji se na pružanju podrške i pomoći u zadovoljenju djetetovihosobnih, socijalnih i drugih potreba, ali i potreba članova obitelji. Socijalni radnik usmjeren je na cjelovitu zaštitu djeteta s teškoćama u razvoju i obitelji te na problematiku djeteta i njegove obitelji prilikom integracije u postojeće socijalno okruženje. Rad socijalnog radnika uključuje informiranje o pravima i uslugama koje dijete ili roditelji mogu ostvariti, savjetovanje i pružanje podrške roditeljima u postupcima koje trebaju poduzeti da bi ostvarili prava i usluge u sustavu formalne podrške te savjetovanje i pružanje podrške u području zastupanja.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content