O USTANOVI

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci sa odstupanjima u razvoju i teškoćama u razvoju, djeci s intelektualnim i pridruženim teškoćama i djeci s poremećajima iz autističnog spektra te odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama uz pridružene teškoće.

MISIJA

Obavljanje djelatnosti socijalne skrbi usmjerene ostvarenju što ispunjenijeg i sadržajnijeg života djece s teškoćama u razvoju i/ili osoba sa intelektualnim teškoćama pružajući usluge u poticajnom i pozitivnom okruženju koje uzima u obzir individualnost svakog korisnika.

VIZIJA

Postojanje različitih oblika podrške i izvaninstitucijskih modela skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kroz partnerstvo između korisnika, obitelji i pružatelja usluga.

STRUČNA
PROCJENA

Usluga stručne procjene odobrava se djetetu s razvojnim rizikom, odstupanjem, teškoćama u razvoju ili osobi sa invaliditetom radi priznavanja prava na uslugu psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, organiziranog stanovanja ili smještaja. Uslugu stručne procjene provodi stručni tim ustanove (logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog, kineziterapeut i radni terapeut) u svrhu priznavanja prava na usluge koje Centar provodi.

RANA RAZVOJNA
PODRŠKA

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Rana razvojna podrška pruža se na temelju stručne procjene pružatelja usluge. Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire u sklopu rane razvojne podrške na temalju stručne procjene može pružati usluge logopedske terapije, radne terapije, kineziterapije, fizikalne terapije, edukacijske rehabilitacije i psihološke podrške.

PSIHOSOCIJALNA
PODRŠKA

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih i odgojnih vještina korisnika. Usluga psihosocijalne podrške odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi sa teškoćama u razvoju, invaliditetom, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima.

Psihosocijalna podrška odobrava se pojedincu na temelju provedene stručne procjene. Psihosocijalnu podršku odraslih osoba Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire provodi samo kod pružatelja usluge, dok se za djecu usluga može pružati i u obitelji korisnika ukoliko to zahtjeva zdravstveno stanje korisnika i druge pridružene okolnosti.

POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA) 

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih i školskih ustanova je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima ili stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama.

BORAVAK

Boravak je usluga kojima se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

U Centru za pružanje usluga u zajednici Mocire organiziran je poludnevni boravak za djecu sa višestrukim teškoćama koja nisu uključena u odgojno-obrazovni sustav te poludnevni i cjelodnevni boravak za odrasle osobe sa intelektualnim te intelektualnim i pridruženim teškoćama.

Poludnevni boravak traje od četiri do šest sati dnevno, a cjelodnevni od šest do deset sati dnevno. U sklopu boravka za odrasle pružaju se usluge: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o potrebama i izboru korisnika.

U boravku za odrasle radni instruktori u suradnji sa stručnima radnicima Centra rade na razvijanju radnih i kulturno-higijenskih navika korisnika, razvijanju sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanju primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanju uže i šire okoline, pomaganju u obavljanju svakodnevnih poslova, uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora boravka. Poseban je naglasak na radnim i rekreacijskim aktivnostima. Korisnici se u skladu sa interesima uključuju u radionice.

SMJEŠTAJ

Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati i obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti koje uključuju pojačanu njegu i brigu o zdravlju, prehranu, radnoterapijske aktivnosti, podrška i pomoć pri ostvarivanju prava i pri organiziranju i provođenju slobodnog vremena potijekom dana uz stručnu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire kao jedan od osnovnih ciljeva razvoja ustanove ima uspostavljanje usluge organiziranog stanovanje.

KORISNICI O NAMA

“ Važno mi je naglasiti da se osjeća prvenstveno humanost u radu i ne manje stručnost. Osjeća se otvorenost prema novim idejama i spremnost na prihvaćanje komentara nas roditelja i to bez skrivanja iza ograničenja. Ovdje se to ne osjeti, štoviše vlada izuzetno humana i topla atmosfera. Mislim da više od mojih riječi govori veselje mog sina pri odlasku u prijevoz prema Centru i iščekivanje početka radnog tjedna. Dajem svu podršku djelatnicima od vozača, spremačice, kuharice i ostalih manje vidljivih, ali ne manje važnih, karika ovog čvrstog lanca što povezuje različitosti.“
„Moje dijete uključeno je u sve radionice, izlete i vježbe bez obzira na svoje poteškoće i zbog toga sam kao roditelj presretna. Smatram da svaka osoba treba imati svoje obveze i da je to čini sretnom, a moje dijete odlazi i vraća se iz Centra s osmjehom svaki dan!“
„U ovom kratkom razdoblju što je naša kćer uključena u Centar kod nje je vidljiva velika promjena i napredak. Postala je veselija, komunikativnija i spremnija na suradnju. Centar Mocire pruža našoj kćerki ogromnu sigurnost, napredovanje uz radionice, vježbe, izlete i druge aktivnosti i presretni smo zbog nje, ali i druge djece.“
„Lijepo mi je u Centru, ovdje imam prijatelje, radim i sretan sam.“

NOVOSTI

Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content